Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

postheadericon RECEPTA  NA  ?YCIE

(?y? Wiedz?c)

 

1 ? Ludzko?? poraz pierwszy przekracza Granice Wymiarów, które zna.

2 ? Wasza Planeta przechodzi Transformacj? wraz z ca?ym Stworzeniem na niej.

3 ? Bycie w tym Samym Obszarze Podnosi Cz?stotliwo??.

4 ? Kody Ka?dej Cz?stotliwo?ci, która Wzrasta s? mierzone. Odpowiednio do otrzymanych, wyników, Drogi s? Rysowane dla tych Ludzi, którzy krocz?.

5 ? Energie Kosmiczne nios? Wiedz?. Ta Wiedza wywiera Nacisk na U?wiadomienie i stajecie si? Zatroskani.

6 ? Wasz Duch staje si? Bardziej Zaniepokojony w Proporcji do Si?y i Czysto?ci Otrzymywanej Wiedzy.

7 ? Poniewa? Cz?owiek tego nie Wie, staje si? on bardziej Zatroskany i Zmartwiony.

8 ? Zmartwienia s? Czynnikiem stymuluj?cym, który Napina ?wiadomo??, który po?niej j? uaktywnia.

9 ? W miar? jak ?wiadomo?? wzrasta i budzi si? U?wiadomienie, Zatroskanie znika.

10 ? Cz?owiek Rozwija si? w ten Sposób, Boski Pokój Osi?ga si? w ten Sposób.

11 ? To jest Prawem Natury. Nawet Niemowl? nie mo?e Urodzi? si? bez Bólu Laboratoryjnego.

12 ? Cz?owiek przyci?ga strumienie negatywne w proporcji do stawania si? bardziej pozytywnym.

13 ? Kosmiczne strumienie dzia?aj? na Si?y pozytywne Komórek.

14 ? Ta Sytuacja Przygotowuje Komórki Cielesne na Silniejsze Cz?stotliwo?ci.

15 ? W ten Sposób wi?cej Si?y dodawane jest do Si?y Cz?owieka i wasza Si?a Cielesna Wzrasta.

16 ? To jest konieczne dla Kroków, które trzeba Przedsi?wzi??? do Zbawienia.

17 ? Strumienie Kosmiczne Wystawiaj? Na Pokaz Prawdziw? Osobowo?? Cz?owieka.

18 ? To jest Nieunikniony Koniec. Ludzie s? egzaminowani przez Ludzi.

19 ? Osoba, która jest w Pokoju i Zintegrowana z sam? sob?, która Zaakceptowa?a Wszystko wkroczy?a do Zbawienia.

SYSTEM