Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

KNJIGE ZNANJA

PROGRAM ČITANJA 2016

 

!! Svi programi Čitanja koji ?e stupiti u dejstvo posle ovoga ?e se ?itati bez karme !!

 


 

 

 

 

 

29-01-2010

 

JASNA INFORMACIJA ZA SVETSKI PLAN

 

Programi ?itanja uvedeni kao program pogodan za Sitem refleksije Realnosti Totalnosti su veoma specijalno Studijsko uredjenje. Cilj programa ?itanja uvedenog 2009. godine Sveta je bio studiranje koje se ti?e programa ubacivanja Studija, obavljanih za dobrobit Celine, na Magnetno Polje Sveta.

 

Medjutim, po?to od ovih Studija jo? nisu ostvarene refleksije koje Sistem ?eli, oni koji su prekinuli ovaj Program na pola ?e staviti na snagu Program bez Karme 19-tog Februara.

 

Oni koji su stavili ovaj Program u dejstvo Svesno, po?e?e da ?itaju po prorogramu ?itanja bez karme slede?eg dana po zavr?etku svog teku?eg programa ?itanja, po?ev?i sa Prvom Sveskom.

 

Svi programi ?itanja koji ?e stupiti u dejstvo posle ovoga ?e se ?itati bez karme od 19-tog Februara slede?e godine. Posle dana kada Zavr?e, stavi?e u Dejstvo Studije od Po?etka.

 

Ovo je prezentirano za va?u informaciju.

SISTEM

 

2016 Raspored Čitanja za one koji tek počinju ili ponovo počinju 2016-te godine

2016 Raspored Čitanja za one koji nastavljaju bez karme iz 2015-te godine

 

 

16.03.2008

 

INFORMACIJA ZA INTEGRISANE SVESTI 

( Ovo je Direktna Objava Svet Planeti )

Na?i Prijatelji,

Svi na?i Zemaljski Prijatelji Misionari koji slu?e na stazi Relnosti, su u slu?bi Sistema direktno iz Omega Dimenzije. Iz tog razloga, sve Organizacije koje su se Svesno zavetovale na Slu?enje u smeru sugestija datih od strane Realnosti do danas, su Svetlost-u?itelji koji su stavili u dejstvo slu?enje u ime ?ove?anstva na Stazi Knjige Znanja. I ovi Prijatelji koji trenutno obavljaju svoje Slu?enje ?ove?anstvu su ?lanovi Osoblja Spasioca ?ove?anstva.

 

U sutra?njicama, Osoblje Univerzumske Totalnosti koje ?e stupiti na snagu putem Evolucijskih Refleksija va?ih Specijalnih frekvencija ?e biti oformljeno. Zato, da bi se Pripremio po?etni Period XXI veka, Ujedinjena Realnost Totalnosti Univerzumske Unifikacije je stavila u dejstvo novi Program da bi se va?a Cela Planeta stekla u kolektivnoj svesti.

 

Shodno ovom Programu, program Refleksije koji ?e sa?injavati Esenciju Istinskih Du?nosti onih koji su do danas sproveli, ili koji ?e tek sprovesti, Program Individualnog ?itanja Knjige Znanja, ?e biti stavljen u dejstvo. Ovaj Mehanizam Kolektivne Refleksije, koji ?e stupiti u dejstvo sa 19-tim Februarom 2009. Godine Sveta, ?e izazvati veoma Pozitivne promene u Magnetnom Polju Dimenzije Sveta u kojoj vi ?ivite.

 

Oni koji su do sada ve? stavili u dejstvo, i oni koji ?e tek staviti u dejstvo, Program ?itanja i oni koji su kompletirali svoju Karmu, ?e staviti u dejstvo program ?itanja sa 19-tim Februarom 2009. godine Sveta, iz po?etka zato da bi se formirala Kolektivna magnetna aura Svet Planete. Za one koji nisu zavr?ili i kompletirali svoju Karmu u programu ?itanja do danas, Kosmos ?e smatrati njihov Program ?itanja kompletiranim, uzimaju?i u obzir njihov ljudski napor.

 

Svako ko je preduzeo Slu?enje iz Srca na stazi Knjige Znanja na celom Svetu, stavi?e u dejstvo program ?itanja od po?etka, po?ev?i sa gore pomenutim datumom, to jest sa 19-tim Februarom, po?ev?i sa prvom sveskom i ?itaju?i jednu svesku svakog dana bez Karme.

 

Frekvencija Pojedinca tokom prvog kruga ?itanja Knjige Znanja je uba?ena na slova Knjige Znanja pomo?u Svetlost-Foton-Ciklon Tehnike. Program ?itanja koji je kasnije u dejstvu, vr?i refleksiju na Ljudkske svesti a frekvencije Kosmi?kih Energija, privu?ene tokom ?itanja sveski, ?ine da va?a ?elijska struktura Sazri i Oja?a.

 

Me?utim, Program ?itanja koji ?e stupiti na snagu sa 19-tim Februarom 2009. godine je Radni Poredak koji se sprovodi zarad pro?i??avanja magnetne aure va?eg Celog Sveta i zarad va?eg Prihvatanja u napredinje Dimenzije. Oni koji ?e Slu?iti u ovom Programu ?e biti registrovani onog ?asa kad po?nu da ?itaju svesku unutar segmenta od 24 ?asa istoga dana ili no?i sve do 12 sati, i njihove Univerzumske Du?nosti ?e biti registrovane u Sistem. Cilj ovog programa je ?itanje kao Du?nost koja se sprovodi tako ?to se shvata Svesno i Kompletira bez Karme.

 

Ovo stoga ?to se tu radi o stavljanju u dejstvo frekvencijskih rezonancija Knjige unutar istog vremenskog segmenta. Ako tokom ?itanja u?ete u frekvenciju spavanja, mo?ete ponovo da pro?itate tu re?enicu. Jer, spavanje prekida frekvencije svesti i refleksija ne mo?e da se ostvari. Jedino Totalnost Kolektivne Svesti osnovana na ovaj na?in mo?e da promeni magnetno polje va?e Planete na pozitivan na?in.

 

?elja je Univerzumskog Ve?a da se ova na?a poruka prenese svim prijateljima koji su postigli Univerzumsku svest i da je U?e??e na ovoj stazi, tj u danu ?itanja, sprovedeno sa vi?e ljudi i sna?nije.

 

Ovo je prezentirano za va?u informaciju.

SISTEM

 

2016 Raspored Čitanja za one koji tek počinju ili ponovo počinju 2016-te godine

2016 Raspored Čitanja za one koji nastavljaju bez karme iz 2015-te godine